Nieuws

Bestuursleden

Gepubliceerd: 7 augustus 2017
Doordat de bestuurstermijn van enkele zittende bestuursleden dit jaar eindigt, komen wij graag in contact met geïnteresseerde
 
Bestuursleden (2)
onder wie een penningsmeester
 
die op vrijwillige basis de organisatie ondersteunen en versterken in haar rol binnen het sociaal domein.

Over de SBAB
Het Sportbedrijf SBAB is binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dé maatschappelijke organisatie op het gebied van binnensport, zwemsport, buurtsportcoaches en een aantal evenementen, zoals de zwem4daagse, de 100 van Boreft en de avond4daagse.

De SBAB wil een Sportbedrijf zijn in de gemeente met een zo breed mogelijke maatschappelijke functie op het gebied van sport en bewegen, om op die manier een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van de burgers (missie/visie). We faciliteren verenigingen die gebruik maken van de binnensportaccommodaties en het zwembad. Daarnaast biedt de SBAB eigen activiteiten aan in het zwembad en bijvoorbeeld bij de Huizen van Alles. Samen met huisartsen en het sociaal team ontwikkelen we activiteiten in het kader van ‘Welzijn op Recept’.

De SBAB volgt en voedt het sport- en welzijnsbeleid van de gemeente. Het beheer en de exploitatie van zwembad De Kuil en de binnensportaccommodaties zien wij als een middel om onze visie te kunnen invullen tegen voor de gebruikers en de gemeente zo laag mogelijke kosten. De SBAB stimuleert in haar rol als beheerder, maar ook in de ontwikkeling van het activiteitenaanbod, samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. In het sociale domein is de SBAB partner binnen de netwerkorganisatie SAM zorg en welzijn.

De organisatie gaat een belangrijke fase in. De gemeenteraad zal een beslissing nemen over de bouw van een nieuw zwembad, waarbij er ook een keuze gemaakt wordt t.a.v. de beheer- en exploitatievorm (bijv. uitbesteding aan een commerciële partij of voortzetting van de huidige vorm).

Bestuursmodel van de SBAB
Het Sportbedrijf bestaat uit ± 45 mensen (17 fte) en wordt geleid door de directeur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de SBAB en treedt op als werkgever. Een groot deel van de bestuurlijke taken is gedelegeerd aan de directie. De directeur draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en uitvoering. Het bestuur is beleidsbepalend en toezichthoudend omdat bestuur en directie elkaar willen aanvullen en versterken in de beleidsmatige ontwikkelingen voor de toekomst.

Samenstelling en profiel bestuur SBAB
Bij de samenstelling van het bestuur is het van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische koers, de geboden dienstverlening, het opereren in netwerkverband, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Zowel generalistische als specifieke deskundigheid wordt verwacht om de verschillende aspecten integraal te kunnen besturen.

Gelet op de bijzondere context van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met diverse dorpskernen zoekt de SBAB een gezonde mix van lokale binding en kennis van lokale omstandigheden met inzichten vanuit verschillende referentiekaders.

De volgende kwaliteiten zijn essentieel voor alle leden van het bestuur van de SBAB:

 • Het bestuur is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Er wordt gezocht naar dynamiek en creativiteit. Ieder lid toont zich bereid om binnen een team te willen functioneren;
 • Een beleidsmatige instelling en vaardigheid, bij voorkeur opgedaan in maatschappelijke organisaties. Een juist evenwicht kunnen hanteren van betrokkenheid en bestuurlijke;
 • Kunnen onderhouden van politiek-bestuurlijke relaties;
 • Affiniteit met de maatschappelijke doelen van de SBAB.

De volgende kwaliteiten kunnen per lid verschillen, maar zijn gewenst in het bestuur:

 • Achtergrond in- c.q. kennis van het werkveld van de sport;
 • Achtergrond in- c.q. kennis van het sociale domein;
 • Financiële achtergrond: ervaring met financieel beleid/beheer en procurement;
 • Achtergrond op het gebied van organisatieontwikkeling, HR en juridische vraagstukken;
 • Achtergrond in en ervaring met samenwerkingsinitiatieven;
 • Inzicht in de gemeentelijke organisatie en politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Geworteld in de samenleving van Bodegraven-Reeuwijk.
Penningmeester
Eén van de vacatures betreft een bestuurder die de rol van penningmeester op zich neemt. De verantwoordelijkheid voor de financiële administratie en rapportages ligt bij de directie; de penningmeester is in staat om de rapportages te beoordelen, evenals de vertaalslag naar de jaarrekening en balans. Hij/zij opereert in een (pro)actieve toezichthoudende rol naar de directeur.
 
Procedure en informatie
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een bericht te sturen aan bestuur@sbab.nl. Vervolgens willen wij graag een oriënterend gesprek met u als kandidaat voeren. De reactietermijn sluit op zaterdag 23 september 2017.
 
Voor vragen en meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur, mevrouw Hetty Veerman, via bestuur@sbab.nl

 

SBAB - Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven-Reeuwijk - Login